Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing
  1. Eessõna
  2. Kommentaaride autorid
  3. LÜHENDID
  4. 6. osa. MENETLUSDOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMINE
   1. 33. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. § 306. Menetlusdokumendi kättetoimetamise mõiste
    2. § 307. Menetlusdokumendi kättetoimetatuks lugemine
    3. § 308. [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]
    4. § 309. Menetlusdokumendi kättetoimetamise aeg ja koht
    5. § 310. Menetlusdokumentide edastamine menetlusosalistele kättetoimetamiseta
   2. 34. peatükk. MENETLUSDOKUMENDI KÄTTETOIMETAMISE VIISID
    1. § 311. Menetlusdokumendi kättetoimetamine kohturuumides
    2. § 3111. Menetlusdokumendi elektrooniline kättetoimetamine
    3. § 312. Menetlusdokumendi kättetoimetamine postiteenuse osutaja vahendusel
    4. § 313. Menetlusdokumendi kättetoimetamine tähitud kirjaga
    5. § 314. Menetlusdokumendi kättetoimetamine lihtkirjana ja faksi teel
    6. § 3141. Menetlusdokumendi kättetoimetamine saatmisega
    7. § 315. Menetlusdokumendi kättetoimetamine kohtutäituri, kohtuametniku, muu isiku ja asutuse vahendusel
    8. § 3151. Menetlusdokumendi kättetoimetamine menetlusosalise korraldamisel
    9. § 316. Menetlusdokumendi kättetoimetamine välisriigis ja eksterritoriaalsetele Eesti Vabariigi kodanikele
    10. § 3161. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1393/2007 rakendamine
    11. § 317. Menetlusdokumendi avalik kättetoimetamine
   3. 35. peatükk. MENETLUSDOKUMENDI KÄTTETOIMETAMINE SAAJA ESINDAJALE
    1. § 318. Menetlusdokumendi kättetoimetamine saaja seaduslikule esindajale
    2. § 319. Menetlusdokumendi kättetoimetamine volitatud isikule
    3. § 320. Menetlusosalise kohustus määrata menetlusdokumentide vastuvõtmiseks esindaja
    4. § 321. Menetlusdokumendi kättetoimetamine kohtumenetluse esindajale
   4. 36. peatükk. KÄTTETOIMETAMINE ERIJUHTUDEL
    1. § 322. Menetlusdokumendi kättetoimetamine eluruumis ja viibimiskohas ning saaja tööandjale, üürileandjale ja maja haldajale
    2. § 323. Menetlusdokumendi kättetoimetamine äriruumis
    3. § 324. Menetlusdokumendi kättetoimetamise piirangud
    4. § 325. Menetlusdokumendi vastuvõtmisest keeldumine
    5. § 326. Menetlusdokumendi kättetoimetamine postkasti panekuga
    6. § 327. Menetlusdokumendi kättetoimetamine hoiustamisega
  5. 7. osa. MENETLUSOSALISTE AVALDUSED JA TAOTLUSED
   1. 37. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. § 328. Avalduste õigsus ja avaldustele vastamise tagamine
    2. § 329. Avalduste esitamise õigeaegsus
    3. § 330. Avalduste esitamise tähtajad
    4. § 331. Avalduste hilisem esitamine
    5. § 332. [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]
    6. § 333. Vastuväite esitamine kohtu tegevuse kohta
    7. § 3331. Kohtumenetluse kiirendamise taotlus
   2. 38. peatükk. MENETLUSOSALISTE ESITATAVATE MENETLUSDOKUMENTIDE VORM
    1. § 334. Kirjalike dokumentide esitamine
    2. § 335. Dokumendi esitamine kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
    3. § 336. Dokumendi esitamine elektrooniliselt
    4. § 337. Advokaadi edastatav dokument
    5. § 338. Kohtule esitatava menetlusdokumendi sisu
    6. § 339. Menetlusdokumendi lisad
    7. § 340. Ärakirjad teistele menetlusosalistele
    8. § 3401. Menetlusdokumendi puuduste kõrvaldamine
  6. 8. osa. KOHTUISTUNG
   1. § 341. Asja lahendamine kohtuistungil
   2. § 342. Kohtuistungi määramine
   3. § 343. Kohtukutsete saatmine ja istungi toimumise aja avaldamine kohtu veebilehel
   4. § 344. Kohtukutse sisu
   5. § 345. Kohtuistungile ilmumata jäämisest teatamine
   6. § 346. Menetlusosaliste isiklik kohalolek kohtuistungil
   7. § 347. Kohtuistungi alustamine
   8. § 348. Kohtuistungi käik
   9. § 349. Asja suuline arutamine
   10. § 350. Menetluskonverentsina peetav kohtuistung
   11. § 351. Asjaolude väljaselgitamine kohtuistungil
   12. § 352. Kohtuistungi aja muutmine ja asja arutamise edasilükkamine
  7. 9. osa. MENETLUSE PEATUMINE JA PEATAMINE
   1. § 353. Menetluse peatumine füüsilisest isikust poole surma või juriidilisest isikust poole lõppemise korral
   2. § 354. Menetluse peatumine tsiviilkohtumenetlusteovõime kaotuse tõttu
   3. § 355. Menetluse peatamine mõjuval põhjusel
   4. § 356. Menetluse peatamine teise menetluse tõttu
   5. § 357. Abielu lahutamise menetluse peatamine
   6. § 358. Menetluse peatumise ja peatamise tagajärjed
   7. § 359. Menetluse peatamine poolte ühisel taotlusel või mõlema poole puudumisel kohtuistungilt
   8. § 360. Menetluse peatamise määrus ja selle peale edasikaebamine
   9. § 361. Menetluse uuendamine
  8. 10. osa. HAGIMENETLUS
   1. 39. peatükk. ASJA ALGATAMINE
    1. § 362. Hagi esitamine
    2. § 363. Hagiavalduse sisu
    3. § 364. Hagi vara nimekirja esitamiseks ja aruande või kinnituse andmiseks
    4. § 365. Tähtaja määramise ja kahju hüvitamise täiendavad nõuded
    5. § 366. Mittevaralise kahju hüvitamise hagi
    6. § 367. Viivisenõuded kõrvalnõudena
    7. § 368. Tuvastushagi
    8. § 369. Hagi esitamine enne nõude sissenõutavaks muutumist
    9. § 370. Nõuete paljusus hagis
    10. § 371. Hagi menetlusse võtmisest keeldumise alused
    11. § 372. Hagi menetlusse võtmise otsustamine
    12. § 373. Vastuhagi esitamine
    13. § 374. Hagide liitmine
    14. § 375. Haginõuete eraldamine
    15. § 376. Hagi muutmine
   2. 40. peatükk. HAGI TAGAMINE
    1. § 377. Hagi tagamise alus
    2. § 378. Hagi tagamise abinõud
    3. § 379. Isiku aresti ja elukohast lahkumise keelu kohaldamine
    4. § 380. Hagi tagamine avalike ülesannete täitmiseks määratud eseme puhul
    5. § 381. Hagi tagamise avaldus
    6. § 382. Hagi tagamine hagi esitamata
    7. § 383. Hagi tagamine tagatise vastu
    8. § 384. Hagi tagamise avalduse lahendamine
    9. § 385. Hagi tagamise asendamine raha maksmisega
    10. § 386. Hagi tagamise abinõu asendamine ja hagi tagamise tühistamine
    11. § 387. Hagi tagamise määruse edastamine
    12. § 388. Kohtuliku hüpoteegi seadmine
    13. § 389. Vara arestimine
    14. § 390. Määruskaebuse esitamine
    15. § 391. Hagi tagamisega tekitatud kahju hüvitamine
    16. § 3911. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014 rakendamine
   3. 41. peatükk. EELMENETLUS
    1. § 392. Eelmenetluse ülesanded
    2. § 393. Menetlusosalistele hagist teatamine
    3. § 394. Kostja vastus hagile
    4. § 395. Kostja suuline vastus
    5. § 396. Hageja arvamus hagi vastuse kohta
   4. 42. peatükk. KOHTUISTUNG HAGIMENETLUSES
    1. § 397. Kohtuistungi määramine
    2. § 398. Eelistung
    3. § 399. Asja läbivaatamise kord kohtuistungil
    4. § 400. Menetlusosaliste seletused
    5. § 401. Asja sisulise arutamise lõpetamine
    6. § 402. Kohtuvaidlus
   5. 43. peatükk. LIHTSUSTATUD MENETLUSED 
    1. § 403. Kirjalik menetlus poolte nõusolekul
    2. § 404. Kirjalik menetlus kohtu määramisel
    3. § 405. Lihtmenetlus
    4. § 4051. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 861/2007 rakendamine
    5. § 406. Dokumendimenetlus
   6. 44. peatükk. KOHTULE VASTAMATA JÄTMISE JA MENETLUSOSALISE KOHTUISTUNGILT PUUDUMISE TAGAJÄRJED
    1. § 407. Tagaseljaotsuse tegemine hagile vastamata jätmise korral
    2. § 408. Mõlema poole puudumine kohtuistungilt
    3. § 409. Hageja puudumine kohtuistungilt
    4. § 410. Kostja puudumine kohtuistungilt
    5. § 411. Teiste menetlusosaliste kohtuistungilt puudumine
    6. § 412. Hagi läbivaatamata jätmise piirangud ja menetluse taastamine
    7. § 413. Tagaseljaotsuse tegemine kostja kohtuistungile ilmumata jäämise korral
    8. § 414. Asja sisuline lahendamine poole osavõtuta
    9. § 415. Kaja esitamine tagaseljaotsuse peale
    10. § 416. Nõuded kajale
    11. § 417. Kaja lahendamine
    12. § 418. Taastatud menetluse jätkamine
    13. § 419. Teine tagaseljaotsus
    14. § 420. Apellatsioonkaebus tagaseljaotsuse peale
    15. § 421. Menetluses osalemata jätmine ja kohtuistungilt loata lahkumine
    16. § 422. Mõjuv põhjus kohtuistungilt puudumiseks või muu menetlustoimingu tegemata jätmiseks
   7. 45. peatükk. HAGI LÄBIVAATAMATA JÄTMINE
    1. § 423. Hagi läbivaatamata jätmise alused
    2. § 424. Hagi tagasivõtmine
    3. § 425. Hagi läbivaatamata jätmise kord
    4. § 426. Hagi läbivaatamata jätmise tagajärjed
    5. § 427. Edasikaebamine hagi läbivaatamata jätmise määruse peale
   8. 46. peatükk. MENETLUSE LÕPETAMINE
    1. § 428. Menetluse lõpetamise alused
    2. § 429. Hagist loobumine
    3. § 430. Kompromiss
    4. § 431. Menetluse lõpetamise kord
    5. § 432. Menetluse lõpetamise tagajärjed
    6. § 433. Edasikaebamine menetluse lõpetamise määruse peale
   9. 47. peatükk. KOHTULAHEND
    1. 1. jagu. Kohtuotsus
     1. § 434. Kohtuotsus kui sisuline lahend
     2. § 435. Otsuse tegemine
     3. § 436. Otsuse seaduslikkus ja põhjendatus
     4. § 437. Asja arutamise uuendamine
     5. § 438. Otsuse tegemisel lahendatavad küsimused
     6. § 439. Hagi lahendamise piirid
     7. § 440. Hagi õigeksvõtmine
     8. § 441. Otsuse vormistamine
     9. § 442. Otsuse sisu
     10. § 443. Tüüptingimuste kasutamise lõpetamiseks kohustava kohtuotsuse resolutsioon
     11. § 444. Otsuse kirjeldava ja põhjendava osa lihtsustamine ning ärajätmine
     12. § 445. Otsuse täitmise korra ja tähtaja kindlaksmääramine
     13. § 446. Otsus mitme hageja kasuks või mitme kostja vastu
     14. § 447. Vigade parandamine otsuses
     15. § 448. Täiendav otsus
     16. § 449. Vaheotsus
     17. § 450. Osaotsus
     18. § 451. Otsus dokumendimenetluses
     19. § 4511. Taotluste lahendamine edasikaebetähtaja kestel
     20. § 452. Otsuse avalikult teatavakstegemine
     21. § 453. Otsuse kantselei kaudu teatavakstegemise ja otsuse ärakirjade andmise kord
     22. § 454. Otsuse kuulutamise kord
     23. § 455. Kohtuotsuste kättetoimetamine
     24. § 456. Kohtuotsuse jõustumine
     25. § 457. Otsuse jõustumise tagajärjed
     26. § 458. Otsuse jõustumismärge
     27. § 459. Jõustunud otsuse muutmine korduvate kohustuste osas
     28. § 460. Otsuse kehtivus õigusjärglaste kohta
     29. § 461. Otsuse täitmine
     30. § 462. Jõustunud kohtuotsuse avalikustamine arvutivõrgus
    2. 2. jagu. Kohtumäärus
     1. § 463. Kohtumäärus
     2. § 464. Määruse tegemine
     3. § 465. Määruse sisu
     4. § 466. Määruse teatavakstegemine ja jõustumine
    3. 3. jagu. Kohtulahendi viivitamatu täitmine
     1. § 467. Viivitamatu täitmine
     2. § 468. Viivitamatu täidetavus tagatiseta
     3. § 469. Viivitamatu täidetavus tagatise vastu
     4. § 470. Viivitamatu täitmise määrusega lahendamine
     5. § 471. Tagatise tagastamine
     6. § 472. Viivitamata täitmisele kuuluva lahendi vaidlustamine
     7. § 473. Viivitamatu täitmise vältimine võlgniku poolt
     8. § 474. Viivitamata täitmisele kuuluva lahendi tühistamine ja muutmine
  9. ÕIGUSKIRJANDUS
  10. ÕIGUSAKTID
   1. Eesti Vabariigi jaoks siduvad välislepingud
   2. Muud välislepingud
   3. Pärast taasiseseisvumist Eesti Vabariigi Riigikogu vastuvõetud seadused
   4. Pärast taasiseseisvumist vastuvõetud Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused
   5. Enne taasiseseisvumist Eesti territooriumil kehtinud õigusaktid
   6. Eesti Vabariigi õigusaktide eelnõud
   7. Euroopa Liidu õigusaktid
   8. Muude riikide õigusaktid
   9. Muud õigusallikad
   10. Kasutatud võrguleheküljed
  11. RAHVUSVAHELISTE KOHTUTE LAHENDID
   1. Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid
   2. Euroopa Kohtu lahendid
  12. RIIGIKOHTU LAHENDID
   1. Riigikohtu erikogu lahendid
   2. Riigikohtu halduskolleegiumi lahendid
   3. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi lahendid
   4. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendid
   5. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendid
   6. Riigikohtu üldkogu lahendid
  13. RINGKONNAKOHTUTE LAHENDID
   1. Tallinna Ringkonnakohus
   2. Tartu Ringkonnakohus
  14. MAAKOHTUTE LAHENDID
   1. Harju Maakohus
   2. Pärnu Maakohus
   3. Tartu Maakohus
   4. Viru Maakohus
  15. VÄLISRIIKIDE KOHTUTE LAHENDID