Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 465. Määruse sisu

(1) Määrusest peab nähtuma, kelle kohta on määrus tehtud ja mis on määruse sisu.

(2) Kirjalikus määruses, mille peale saab esitada määruskaebuse, märgitakse:

1) määruse teinud kohtu nimetus ja kohtuniku ning kohtujuristi nimi;

[RT I, 21.06.2014, 8 – jõust. 01.07.2014]

2) määruse tegemise aeg ja koht;

3) tsiviilasja number;

4) menetlusosaliste ja nende esindajate nimed, kui menetlusosalised on määruse tegemise ajal määratletavad;

5) menetluse, milles määrus tehakse, ese;

6) mille kohta määrus tehakse;

7) resolutsioon, samuti määruse edasikaebamise kord ning tähtaeg;

8) põhjendused, mille alusel kohus järeldusteni jõudis, samuti õigusaktid, millest kohus juhindus.

(21) Määrusele, millega kohustatakse menetlusosalist tasuma Eesti Vabariigile rahasumma tulenevalt nõudest, mis ei ole tekkinud riigi ega riigi haldusorgani osalemisest kohtus menetlusosalisena, võib kohus eraldi dokumendis lisada nõude tasumiseks vajalikud andmed.

[RT I, 21.06.2014, 11 – jõust. 01.07.2014]

(22) Käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud nõude täitmiseks vajalike andmete loetelu ja nende vormistamisele esitatavad tehnilised nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

[RT I, 21.06.2014, 11 – jõust. 01.07.2014]

(3) Kui määrus tehakse avalikult teatavaks, märgitakse määruses ka selle avalikult teatavakstegemise aeg ja koht.

(4) Menetlusosaliste isiku- või registrikoodid ja aadressid märgitakse määruses üksnes juhul, kui see on eeldatavasti vajalik määruse täitmiseks. Füüsilise isiku isikukoodi puudumisel märgitakse määruses vajaduse korral tema sünniaeg. Juriidilise isiku registrikoodi puudumisel märgitakse määruses vajaduse korral viide juriidilise isiku õiguslikule alusele.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid