Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 392. Eelmenetluse ülesanded

(1) Eelmenetluses selgitab kohus eelkõige välja:

1) hageja nõuded ja menetlusosaliste seisukohad nende nõuete suhtes;

2) menetlusosaliste taotlused ja vajaduse korral teiste menetlusosaliste seisukohad nende suhtes;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

3) menetlusosaliste faktilised ja õiguslikud väited esitatud nõuete ja väidete kohta;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

4) tõendid, mida menetlusosalised esitavad oma faktiliste väidete põhjendamiseks ja esitatud tõendite lubatavuse kohta;

41) asja lahendamisele kohaldatava õiguse;

[RT I, 10.03.2016, 1 – jõust. 01.07.2016]

5) kas asja lahendamine on võimalik kompromissi sõlmimisega või muul viisil määrusega või kirjalikus menetluses;

6) kes on menetlusosalised ning kas ja kuidas neid kohtuistungile kutsuda.

(2) Kui asi tuleb läbi vaadata kohtuistungil, valmistab kohus asja arutamise ette niisuguse põhjalikkusega, et asja saaks katkematult lahendada ühel kohtuistungil.

(3) Eelmenetluse ülesannete täitmiseks võib kohus nõuda menetlusosalistelt selgitusi ja neid küsitleda.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(4) Eelmenetluses kontrollib kohus ka hagi menetlusse võtmise õigsust ja menetluse lubatavuse eeldusi.

(5) Eelmenetluses võib asja lahendada seaduses ettenähtud juhul.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid