Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

Pärast taasiseseisvumist Eesti Vabariigi Riigikogu vastuvõetud seadused

Advokatuuriseadus. – RT I 2001, 36, 201; 22.06.2016, 23 (AdvS)

Asjaõigusseadus. – RT I 1993, 39, 590; 25.01.2017, 4 (AÕS)

Autoriõiguse seadus. – RT I 1992, 49, 615; 16.06.2017, 8 (AutÕS)

Avaliku teabe seadus. – RT I 2000, 92, 597; 06.01.2016, 1 (AvTS)

Avaliku teenistuse seadus. – RT I, 06.07.2012, 1; 06.10.2016, 3 (ATS)

Digitaalallkirja seadus. – RT I 2000, 26, 150; 25.10.2016, 1 (DAS)

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus. – RT I, 25.10.2016, 1 (EUTS)

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus. – RT 1991, 21, 257; 27.06.2017, 8 (ORAS)

Eesti Vabariigi põhiseadus. – RT 1992, 26, 349; 15.05.2015, 2 (PS)

Eesti väärtpaberite keskregistri seadus. – RT I 2000, 57, 373; 26.06.2017, 2 (EVKS)

Elektrituruseadus. – RT I 2003, 25, 153; RT I, 30.06.2017, 27 (ELTS)

Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seadus. – RT II 2001, 14, 68

Finantsinspektsiooni seadus. – RT I 2001, 48, 267; 26.06.2017, 4 (FIS)

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus. – RT I, 19.03.2015, 3; 26.06.2017, 5 (FELS)

Halduskohtumenetluse seadustik. – RT I 1999, 31, 425; 23.02.2011, 19

Halduskohtumenetluse seadustik. – RT I, 23.02.2011, 3; 01.07.2017, 6 (HKMS).

Halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus. – RT I 2006, 31, 235.

Halduskoostöö seadus. – RT I 2003, 20, 17; 01.07.2017, 5 (HKTS)

Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus. – RT I 1996, 3, 57; 04.07.2017, 115 (ITVS)

Isikuandmete kaitse seadus. – RT I 2007, 24, 127; 06.01.2016, 10 (IKS)

Isikut tõendavate dokumentide seadus. – RT I 1999, 25, 365; 22.03.2017, 3 (ITDS)

Kaitseväeteenistuse seadus. – RT I, 10.07.2012, 1; 01.03.2017, 3 (KVTS)

Karistusseadustik. – RT I 2001, 61, 364; 26.06.2017, 8 (KarS)

Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308; 28.12.2011, 4 (KaMS)

Kaubandustegevuse seadus. – RT I 2004, 12, 78; 12.07.2014, 59 (KaubTS)

Kinnisasja sundvõõrandamise seadus. – RT I 1995, 30, 380; 25.01.2017, 8 (KASVS)

Kinnistusraamatuseadus. – RT I 1993, 65, 922; 09.05.2017, 9 (KRS)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. – RT I 1993, 37, 558; 04.07.2017, 19 (KOKS)

Kohtute seadus. – RT I 2002, 64, 390; 28.12.2016, 18 (KS)

Kohtutäituri seadus. – RT I 2009, 68, 463; 26.06.2017, 59 (KTS)

Kollektiivse töötüli lahendamise seadus. – RT I 1993, 26, 442; 16.10.2015, 2 (KTTLS)

Kommertspandiseadus. – RT I 1996, 45, 848; 09.05.2017, 13 (KomPS)

Konsulaarseadus. – RT I 2009, 29, 175; 12.03.2015, 27 (KonS)

Kooseluseadus. – RT I, 16.10.2014, 1 (KooS)

Korrakaitseseadus. – RT I, 22.03.2011, 4; 02.12.2016, 6 (KorS)

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. – RT I, 13.03.2014, 3; 09.05.2017, 14 (KrtS)

Korteriomandiseadus. – RT I 2000, 92, 601; 21.05.2014, 19 (KOS)

Korteriühistuseadus. – RT I 1995, 61, 1025; 09.05.2017, 16 (KÜS)

Krediidiandjate ja -vahendajate seadus. – RT I, 19.03.2015, 4; 26.06.2017, 15 (KAVS)

Kriminaalmenetluse seadustik. – RT I 2003, 27, 166; 26.06.2017, 22 (KrMS)

Kutseseadus. – RT I 2008, 24, 156; 23.03.2015, 261 (KutS)

Laeva asjaõigusseadus. – RT I 1998, 30, 409; 29.06.2014, 109 (LAÕS)

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus. – RT I 1998, 23, 321; 09.05.2017, 17 (LaevaRS)

Lastekaitseseadus. – RT I , 06.12.2014, 1; 21.12.2016, 24 (LasteKS)

Lennundusseadus. – RT I 1999, 26, 376; 03.03.2017, 16 (LennS)

Lepitusseadus. – RT I 2009, 59, 385 (LepS)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus. – RT I, 25.03.2011, 1; 26.06.2017, 23 (MsüS)

Maksukorralduse seadus. – RT I 2002, 26, 150; 01.07.2017, 12 (MKS)

Mittetulundusühingute seadus. – RT I 1996, 42, 811; 09.05.2017, 20 (MTÜS)

Notariaadiseadus. – RT I 2000, 104, 684; 09.05.2017, 22 (NotS)

Pankrotiseadus. – RT I 2003, 17, 95; 22.06.2016, 25 (PankrS)

Patendiseadus. – RT I 1994, 25, 406; 12.07.2014, 105 (PatS)

Perekonnaseadus. – RT I 1994, 75, 1326

Perekonnaseadus. – RT I 2009, 60, 395; 09.05.2017, 28 (PKS)

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. – RT I, 10.03.2016, 1

Perekonnaseisutoimingute seadus. – RT I 2009, 30, 177; 04.07.2017, 78 (PKTS)

Politsei ja piirivalve seadus. – RT I 2009, 26, 159; 06.07.2017, 6 (PPVS)

Postiseadus. – RT I 2006, 18, 142; 03.03.2017, 19 (PostiS)

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. – RT I 2002, 29, 174; 26.06.2017, 61 (PSJKS)

Pärimisseadus. – RT I 1996, 38, 752; 2008, 7, 52

Pärimisseadus. – RT I 2008, 7, 52; 10.03.2016, 16 (PärS)

Rahvusvahelise eraõiguse seadus. – RT I 2002, 35, 217; 26.06.2017, 31 (REÕS)

Riigilõivuseadus. – RT I, 30.12.2014, 1; 04.07.2017, 110 (RLS)

Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus. – RT I, 29.06.2012, 3

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus. – RT I 2007, 16, 77; 05.05.2017, 5 (RSVS)

Riigi Teataja seadus. – RT I 2010, 19, 101; 03.03.2017, 23 (RTS)

Riigivapi seadus. – RT I 2001, 65, 376; 12.07.2014, 126 (RVaS)

Riigivastutuse seadus. – RT I 2001, 47, 260; 17.12.2015, 76 (RVastS)

Riikliku pensionikindlustuse seadus. – RT I 2001, 100, 648; 06.12.2016, 5 (RPKS)

Saneerimisseadus. – RT I 2008, 53, 296; 26.06.2017, 35 (SanS)

Sihtasutuste seadus. – RT I 1995, 92, 1995; 09.05.2017, 33 (SAS)

Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus. – RT I 20.11.2014, 1 (SKHS)

Tarbijakaitseseadus. – RT I, 31.12.2015, 1; 21.06.2017, 7 (TKS)

Tartu Ülikooli seadus. – RT I, 1995, 23,333; 20.12.2016, 5 (TÜKS)

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus. − RT I 2001, 50, 284; 03.03.2017, 25 (TTKS)

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kätteandmise konventsiooniga ühinemise seadus. – RT II 1996, 1, 1

Tsiviilkohtumenetluse seadustik. – RT I 1998, 43/45, 666; 2005, 39, 308

Tsiviilkohtumenetluse seadustik. – RT I 2005, 26, 197; 26.06.2017, 52 (TsMS)

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus. – RT I 2008, 59, 330

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus. – RT I 2005, 39, 308; 26.06.2017, 63 (TsMSRS)

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. – RT I, 31.12.2014, 1

Tsiviilkohtupidamise seadustik. – RT I 1993, 31/32, 538; 1998, 43/45, 666 (TsKPS)

Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 1994, 53, 889

Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 2002, 35, 216; 12.03.2015, 106 (TsÜS)

Tulundusühistuseadus. – RT I 2002, 3, 6; 21.03.2014, 34 (TÜS)

Täitemenetluse seadustik. – RT I 1993, 49, 693; 2005, 39, 308

Täitemenetluse seadustik. – RT I 2005, 27, 198; 26.06.2017, 43 (TMS)

Töölepingu seadus. – RT I 2009, 5, 35; 28.04.2017, 3 (TLS)

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus. – RT I 2003, 18, 98; 28.12.2011, 46 (TÕAS)

Vabariigi Valitsuse seadus. – RT I 1995, 94, 1628; 05.05.2017, 11 (VVS)

Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus. – RT I, 06.12.2010, 1; 31.01.2014, 8 (VÕVS)

Võrdse kohtlemise seadus. – RT I 2008, 56, 315; 26.04.2017, 9 (VõrdKS)

Välisteenistuse seadus. – RT I 2006, 26, 193; 08.11.2016, 6 (VäTS)

Väärteomenetluse seadustik. – RT I 2002, 50, 313; 26.06.2017, 64 (VTMS)

Õiguskantsleri seadus. – RT I 1999, 29, 406; 06.04.2016, 23 (ÕKS)

Äriseadustik. – RT I 1995, 26, 355; 26.06.2017, 49 (ÄS)

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. – RT I 1999, 25, 363; 01.07.2017, 22 (ÜVVKS)

Üürivaidluse lahendamise seadus. – RT I 2003, 15, 86; 29.06.2014, 109 (ÜVLS)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin