Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 394. Kostja vastus hagile

(1) Kostja peab esitatud hagile kohtule kirjalikult vastama.

(2) Vastuses hagile peab kostja muu hulgas teatama:

1) kas tal on vastuväiteid selle kohta, et kohus asja menetlusse võttis või on alust jätta hagi läbi vaatamata või asjas menetlus lõpetada, kui kostja ei ole selles osas oma seisukohta juba väljendanud;

2) kas ta võtab hagi õigeks, tunnistades hagiavalduses tema vastu suunatud nõudeid;

3) kõik oma taotlused ja väited ning tõendid iga esitatud faktilise väite tõendamiseks;

4) kas ta soovib esitada vastuhagi;

5) kuidas tuleb kostja arvates jaotada menetluskulud;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

6) kas ta on nõus kirjaliku menetlusega või soovib asja läbivaatamist kohtuistungil;

7) kas tema arvates on võimalik asi lahendada kompromissiga või muul viisil kokkuleppel.

(3) Kui kostjat esindab menetluses esindaja, tuleb vastuses märkida ka esindaja andmed. Kui kostja soovib menetluses kasutada tõlki, tuleb seda vastuses märkida ja võimaluse korral esitada tõlgi andmed.

(4) Kui hagiavalduses märgitud kostja andmed on ebaõiged, peab kostja kohtule teatama õiged andmed.

(5) Hagile vastuse esitamise tähtaeg peab olema vähemalt 14 päeva hagi kättetoimetamisest alates, hagi välisriiki kättetoimetamisel vähemalt 28 päeva hagi kättetoimetamisest alates.

(6) Kostja vastuse hagile edastab kohus teistele menetlusosalistele koos hagi vastusele lisatud dokumentide ärakirjadega.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid