Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

Eesti Vabariigi jaoks siduvad välislepingud

 1. Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon. – RT II 1994, 16, 49 (Berni konventsioon)
 2. Diplomaatiliste suhete Viini konventsioon. – RT II 2006, 16 (DSVK)
 3. Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline leping õigusabi osutamise ja õigussuhete kohta tsiviil-, töö- ning kriminaalasjades. – RT II 1999, 4, 22 (Eesti-Poola õigusabileping)
 4. Eesti Vabariigi ja Ukraina leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil- ning kriminaalasjades. – RT II 1995, 13, 63 (Eesti-Ukraina õigusabileping)
 5. Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades. – RT II 1993, 16, 27 (Eesti-Vene õigusabileping)
 6. Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusabi ja õigussuhete leping. – RT II 1993, 6, 5 (Eesti-Läti-Leedu õigusabileping)
 7. Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2010/C 83/02). – ELT 30.3.2010, C83/389
 8. Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon. – ELT, C-326/1 (ELTL)
 9. Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmist käsitlev leping. – ELT L 331, 10.12.2008, lk 21
 10. Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmist käsitlev leping. – EÜT L 160, 30.06.2000, lk 37
 11. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. – RT II 2010, 14, 54 (EIÕK)
 12. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr 16. – RT II, 16.06.2017, 4
 13. Inimõiguste ülddeklaratsioon. Vastu võetud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni täiskogu poolt 10.12.1948
 14. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. – RT II 1999, 22, 123 (TRIPS)
 15. Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon. – RT II 2001, 1, 3.
 16. Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt. – RT II 1994, 10, 11
 17. Konsulaarsuhete Viini konventsioon. – RT II 2006, 16 (KSVK)
 18. Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon. – RT II 2001, 6, 33 (Haagi 1980. a lapseröövi konventsioon)
 19. Lapse õiguste konventsioon. – RT II 1996, 16, 56
 20. Rahvusvaheline laevade arestimise konventsioon. – RT II 2001, 9, 51
 21. Rahvusvahelise kohtumenetluse lihtsustamise konventsioon. – RT II 1996, 1, 3 (Haagi 1980. a kohtumenetluse konventsioon)
 22. Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon – protokollid. – ELT L 147, 10.06.2009, lk 5–43 (Lugano II konventsioon)
 23. Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kätteandmise konventsioon. – RT II 1996, 1, 1 (Haagi 1965. a dokumentide kättetoimetamise konventsioon)
 24. Tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise konventsioon. – RT II 1996, 1, 2 (Haagi 1970. a tõendite kogumise konventsioon)
 25. Täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsioon. – RT II, 15.11.2010, 2 (Haagi 2000. a täiskasvanute kaitse konventsioon)
 26. Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsioon. – RT II 2002, 20, 87 (Haagi 1996. a vanemliku vastutuse konventsioon)
 27. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon. – RT II 2005, 16, 48 (ÜRO mereõiguse konventsioon)
 28. Ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon. – RT II 1996, 39, 147 (Haagi 1973. a ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise konventsioon)

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin