Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 344. Kohtukutse sisu

(1) Kohtukutses märgitakse vähemalt:

1) kohtusse kutsutava isiku nimi;

2) kohtu nimetus ja aadress;

3) kohtuistungi aeg ja koht;

4) asja põhisisu;

5) kellena isik välja kutsutakse;

6) kohustus teatada kohtusse ilmumata jätmise põhjusest;

7) kohtusse ilmumata jätmise tagajärjed.

(2) Kui menetlusosaline kutsutakse hagimenetluses Riigikohtu istungile ja kohtukutset ei edastata vandeadvokaadile, märgitakse kutses ka, et menetlusosaline võib Riigikohtus menetlustoiminguid teha ning avaldusi ja taotlusi esitada üksnes vandeadvokaadi vahendusel.

(3) Kui isikule edastatakse kohtukutse selles tsiviilasjas esimest korda, märgitakse kutses kohustus võtta kohtuistungile kaasa isikut tõendav dokument. Esindajale asjas esimese kohtukutse saatmisel märgitakse kutses esindaja kohustus võtta kohtuistungile kaasa esindusõigust tõendav dokument, välja arvatud juhul, kui esindajaks on advokaat.

(4) Tunnistajale edastataval kohtukutsel viidatakse ka tunnistaja õigusele saada tunnistajatasu ja kulutuste hüvitamise õigusele.

(5) Kohtukutse ei pea olema allkirjastatud.

(6) Kohtukutse ühtse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(7) Kohtukutse ei pea olema käesoleva paragrahvi lõigetes 1–6 ettenähtud vormis, kui see antakse üle kohtuistungil või kui kohtuistungil võetakse isikult protokolli allkiri kohtuistungi toimumise aja kohta. Vajaduse korral selgitab kohus kohtukutsega seotud asjaolusid.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid