Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 428. Menetluse lõpetamise alused

(1) Kohus lõpetab menetluse otsust tegemata, kui:

1) kohtusse pöördunud isik ei ole kinni pidanud seda liiki asjade eelnevaks kohtuväliseks lahendamiseks seadusega sätestatud kohustuslikust korrast ja seda korda ei saa enam rakendada;

2) samade poolte vaidluses samal alusel sama hagieseme üle on jõustunud menetluse lõpetanud Eesti kohtu lahend või Eestis tunnustamisele kuuluv välisriigi kohtu lahend või vahekohtu otsus või jõustunud lahend kohtueelses menetluses, muu hulgas õiguskantsleri kinnitatud kokkulepe, mis välistab samas asjas uue kohtusse pöördumise;

3) hageja on hagist loobunud;

4) pooled on sõlminud kompromissi ja kohus kinnitab selle;

5) asjas pooleks oleva füüsilise isiku surma korral vaieldav õigussuhe ei võimalda õigusjärglust või juriidiline isik on lõppenud õigusjärgluseta.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(2) Kohus lõpetab menetluse ka muul seaduses sätestatud alusel.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid