Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Hea lugeja, sinuni on jõudnud tsiviilkohtumenetluse seadustiku [1] kommentaaride teine raamat. Kuigi toimetajatel oli alguses plaanis anda TsMS kommentaarid välja korraga, tegi elu oma korrektuurid. Raamatute kirjutamise ja toimetamise tsükkel kujunes arvatust pikemaks ning viivituse korral oleks avaldamata tekst hakanud vananema. Seetõttu on esimene raamat antud välja eraldi ja eraldi tuleb ka kolmas raamat.

Teine raamat hõlmab tsiviilkohtumenetluse olulisi teemasid, nagu hagi esitamine ja menetlemise üldine kord maakohtus, aga ka näiteks hagi tagamine, kohtulahendid ja dokumentide kättetoimetamine. Just teises raamatus ongi käsitletud maakohtus toimuva hagimenetluse põhiküsimusi, v.a kohtualluvus, kulud ja tõendamine, millel peatuti põhjalikult esimeses raamatus.

Nii nagu esimeses raamatus, on teises raamatus lisaks tsiviilkohtumenetluse seadustikule kommenteeritud selle seoseid teiste õigusaktidega. Käsitletud on ka tsiviilkohtumenetluseteemalisi Euroopa Liidu õigusakte ja nende seost Eesti seadusega. Autoriteks on oma valdkonna tippspetsialistid.

Kommentaarid on kirjutatud selliselt, et need oleksid ühelt poolt kõrge teoreetilise tasemega, kuid teiselt poolt vastaksid ka lugejate praktilistele küsimustele. Eriline rõhk on pandud sätete omavaheliste seoste väljatoomisele ning Riigikohtu teemakohase praktika tutvustamisele ja analüüsile. Kommentaaridele on lisatud nii kirjanduse kui ka õigusaktide ja kohtupraktika loetelu. Läbi on töötatud omamaine teemakohane õiguskirjandus, seadused ja erakordselt mahukas kohtupraktika, vähemasti Riigikohtu tasandil. Tekstis on läbitöötatud materjalile rohkesti viidatud. Seadustikku on võrreldud teiste riikide õigusega (vähemalt Saksa seaduse kui esmase välisallikaga, võimalusel ka teiste riikide õigusaktidega) ja enne 2006. aastat kehtinud Eesti seadustega, mis lihtsustab eri sätete allikaotsinguid. Töö on kestnud mitu aastat. Seaduste ja kohtupraktika viited on lisatud 31. augusti 2017. a seisuga.

Toimetajad tänavad kõiki autoreid ja neid abistanud inimesi suure panuse eest ning ka kirjastust raamatu väljaandmise toetamise eest.

Villu Kõve
Inga Järvekülg
Jaanus Ots
Maarja Torga


Koostajad
  • Villu Kõve
  • Inga Järvekülg
  • Jaanus Ots
  • Maarja Torga
Raamatu ilmumisaeg
  • 2017