Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 423. Hagi läbivaatamata jätmise alused

(1) Kohus jätab hagi läbi vaatamata, kui:

1) kohtusse pöördunud isik ei ole kinni pidanud seda liiki asjade eelnevaks kohtuväliseks lahendamiseks seadusega sätestatud kohustuslikust korrast ja selle korra rakendamise võimalust ei ole minetatud;

2) hageja on võtnud hagi tagasi;

3) kohtueelses menetluses on samade poolte vahel asi sama nõude kohta samal alusel ja seadusest tulenevalt ei ole asjas lubatud enne kohtueelse menetluse lõppemist kohtusse pöörduda;

4) kohtu menetluses on samade poolte vahel asi sama eseme kohta samal alusel;

5) on alustatud vahekohtumenetlust samal alusel sama vaidluseseme üle;

6) pooled on sõlminud lepingu vaidluse andmiseks vahekohtu lahendada, välja arvatud juhul, kui hagis on vaidlustatud vahekohtu kokkuleppe kehtivust;

7) hageja esitatud andmed hageja või kostja kohta ei võimalda isiku tuvastamist ja isiku tuvastamine ei õnnestu ka kohtul mõistliku tähtaja jooksul;

8) hageja ei ole kohtu nõudmisele vaatamata esitanud kohtu määratud tähtpäevaks andmeid, mis võimaldaksid kostjale menetlusdokumente kätte toimetada ning kohus ei ole vaatamata mõistlikele pingutustele suutnud neid andmeid ka ise leida, samuti kui hageja ei tasu kohtu ette nähtud ajaks kostjale hagi või muude menetlusdokumentide kättetoimetamiseks vajalikke kulusid, muu hulgas kohtutäituri tasu, välja arvatud kui hagejale antakse kulude kandmiseks riigi menetlusabi;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

81) hageja ei teavita kohut talle käesoleva seadustiku § 3151 lõike 2 alusel määratud tähtaja jooksul kättetoimetamise tulemustest;

[RT I, 29.06.2012, 3 – jõust. 01.01.2013]

9) õigustatud isiku nimel hagi esitanud isik ei ole tõendanud oma esindusõiguse olemasolu;10) hageja ei täida kohtu nõuet leida endale tõlk või eesti keelt oskav esindaja;

11) kohtu määratud ajaks ei ole tasutud riigilõivu esitatud nõude eest;

12) hageja ei anna kohtu määratud tähtaja jooksul tagatist kostja eeldatavate menetluskulude katteks;

13) kohus ei ole pädev asja lahendama.

[RT I 2005, 39, 308 – jõust. 01.01.2006]

(2) Kohus võib jätta hagi läbi vaatamata ka juhul, kui ilmneb, et:

1) hageja õiguste rikkumine ei ole hagi alusena toodud faktilistele asjaoludele tuginedes üldse võimalik, eeldades hageja esitatud faktiliste väidete õigsust;

2) hagi ei ole esitatud hageja seadusega kaitstud õiguse ega huvi kaitseks või eesmärgil, millele riik peaks andma õiguskaitset või kui hagiga ei ole hageja taotletavat eesmärki võimalik saavutada.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(3) Kohus võib jätta hagi läbi vaatamata ka muul seaduses nimetatud juhul.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid