Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 338. Kohtule esitatava menetlusdokumendi sisu

(1) Menetlusosalise poolt kohtule esitatavas menetlusdokumendis, muu hulgas hagis, vastuväites ja kaebuses, märgitakse:

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

1) menetlusosaliste ning nende võimalike esindajate nimed ja aadressid ning sidevahendite andmed;

2) kohtu nimetus;

3) asja põhisisu;

4) menetluses olevas asjas tsiviilasja number;

5) menetlusosalise esitatav taotlus;

6) taotlust põhjendavad asjaolud;

7) menetlusdokumendi lisade nimekiri;

8) menetlusosalise või tema esindaja allkiri, elektroonilise dokumendi puhul digitaalallkiri või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldav tunnus vastavalt käesoleva seadustiku §-s 336 sätestatule.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(2) Füüsilise isiku kohta tuleb menetlusdokumendis märkida ka tema isikukood, selle puudumisel sünniaeg. Avalikku registrisse kantud juriidilise isiku kohta tuleb märkida tema registrikood, selle puudumisel tegutsemise õiguslik alus.

(3) Kui menetlusosaline ei tea teise menetlusosalise aadressi või muid andmeid, tuleb menetlusdokumendis märkida, mida ta on andmete teadasaamiseks teinud.

(4) Kohtule esitatud sisulist taotlust sisaldavas avalduses ja vastuses vastaspoole esitatud taotlusele või väidetele märgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmetele:

1) seisukoht vastaspoole esitatud faktiväidete kohta;

2) tõendid, mida menetlusosaline soovib kasutada oma väidete tõendamiseks või vastaspoole väidete ümberlükkamiseks;

3) seisukoht vastaspoole esitatud tõendite kohta.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid