Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 356. Menetluse peatamine teise menetluse tõttu

(1) Kui otsus sõltub täielikult või osaliselt sellise õigussuhte olemasolust või puudumisest, mis on teise käimasoleva kohtumenetluse ese või mille olemasolu peab tuvastama haldusmenetluses või muus kohtumenetluses, võib kohus peatada menetluse kuni teise menetluse lõppemiseni.

(2) Kohus võib menetluse peatada Riigikohtu menetluses oleva põhiseaduslikkuse järelevalve asja lahendamise ajaks kuni Riigikohtu otsuse jõustumiseni, kui see võib mõjutada tsiviilasjas kohaldamisele kuuluva õigustloova akti kehtivust.

(3) Kui kohus taotleb asjas tõusetunud küsimuses Euroopa Kohtult eelotsust, peatab kohus menetluse kuni Euroopa Kohtu lahendi jõustumiseni.

[RT I 2006, 31, 235 – jõust. 01.09.2006]

(4) Kohus peatab menetluse nõutavaks ajaks, kui Finantsinspektsioon taotleb seda finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse alusel.

[RT I, 19.03.2015, 3 – jõust. 29.03.2015]

(5) Kui Riigikohus taotleb Euroopa Inimõiguste Kohtult käesoleva seadustiku § 6811 alusel nõuandvat arvamust, võib Riigikohus oma menetluse peatada taotluse menetlemise ajaks või kuni taotlusest loobumiseni.

[RT I, 26.06.2017, 17 – jõust. 06.07.2017,

lõiget 5 rakendatakse alates inimõiguste ja

põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16

Eesti suhtes kehtima hakkamise päevast.]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid